top of page

Privātuma politika

Atšifrējumi:

Datu pārzinis - Datu pārzinis SIA “Gafū”, reģistrācijas numurs 43603002738, juridiskā adrese: Kalna iela 7, Bauska, LV - 3901 (turpmāk tekstā – “SIA Gafū”).

Vietne – tīmekļa vietne www.gafu.lv un sociālais konts Facebook @BauskasGarsvielas.

Datu subjekts – vietnes lietotājs

 

Ievads

Datu pārzinis SIA “Gafū”, reģistrācijas numurs 40103883065, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 73–2, Rīga (turpmāk tekstā – “SIA Gafū”).

Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – “Privātuma politika”) ir paredzēta personām, kas izmanto SIA Gafū produkciju un pakalpojumus, tīmekļa vietni www.gafu.lv vai citas vietnes un sociālo tīklu kontus (Facebook - @BauskasGarsvielas), turpmāk tekstā kopā saukti – “vietne”, un/vai jebkādus tajā sniegtos produktus un pakalpojumus, lai informētu par to, kādu informāciju SIA Gafū apkopo un kādam nolūkam tā tiek izmantota (ar piebildi – ka tā tiek izmantota).

Privātuma politika nosaka un definē personas datu apstrādes un vākšanas mērķus un kārtību, savākto personas datu apjomu un izmantošanu. SIA Gafū iegūtie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Ar tiesību aktu sīkāk Jūs varat iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums ; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj .

Turpinot pārlūkot vietni, datu subjekts (vietnes lietotājs) apstiprina, ka ir izlasījis šo privātuma politiku, izprot tās noteikumus un piekrīt to ievērot.

 

Personas datu apstrāde

SIA Gafū apstrādā datus, ko sniedz datu subjekti, izmantojot vietni vai citus SIA Gafū sniegtos pakalpojumus.

SIA Gafū personas datus apstrādā šādiem nolūkiem: 

 1. Lai uzlabotu vietnes darbību un padarītu tās saturu aktuālāku datu subjektiem.

 2. Vietnes apmeklējuma analīzes un uzlabojumu nolūkos tiek apstrādāti datu subjekta statistikas datus;

 3. Statistikas dati, kurus SIA Gafū apkopo par vietnes lietotājiem ir sekojoši – pārlūkprogramma, no kuras tiek apskatītas vietnes, dzimums, vecuma grupa, atrašanās vieta (reģions), uzturēšanās ilgums vietnē, IP adrese, unikālais datu subjekta ID, meklēšanas vēsture vietnē, personas vārds un uzvārds, e-pasta adrese, sesijas ID un pieteikšanās (angl. subscription) informācija.

 4. Datu apkopošanas mērķis ir to analīze sistēmā Google Analytics, kas ļauj uzlabot vietnes darbību un kopējo datu subjekta pieredzi (user experience) vietnē.

 5. Kā tika minēts iepriekšējā punktā, datu pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Datu pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt šeit: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Datu pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Datu pārziņa publiskotajai informācijai.  Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 6. Lai sekmīgi izpildītu pasūtījumu, Datu pārzinis vietnēs apstrādā un apkopo šādus personas datus par datu subjektu: telefona numurs, e-pasts, atrašanās vieta reģionā (precīzāk - omnivas pakomāta adrese).

 7. Lai datu subjekts (persona) varētu sazināties ar Datu pārzini, tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, e-pasts.

 

Šie dati tiek apstrādāti 10 gadu pēc to apstrādes uzsākšanas. 

 

Apstrādājamo datu nodošana citiem subjektiem

SIA Gafū nesniedz apstrādātos datus trešajām personām bez personas (datu subjekta) iepriekšējas piekrišanas, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas (datu subjekta) datus var apstrādāt datu apstrādātāji, kuri nodrošina vietnes mitināšanas, datu centra un/vai serveru nomas pakalpojumus, mārketinga un klientu attiecību pārvaldības sistēmas pakalpojumus.

 

Datu subjektu tiesības

Datu subjektiem ir šādas tiesības:

 1. tiesības zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;

 2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti, t. i., saņemt informāciju par personas datu glabāšanas periodu, tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem datu drošības nodrošināšanai, saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati tiek vākti, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti, kam tie tiek sniegti;

 3. tiesības pieprasīt labot vai iznīcināt savus personas datus, kā arī apturēt personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktu noteikumus;

 4. tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad šie personas dati tiek apstrādāti SIA Gafū vai trešo personu, kurām tiek sniegti personas dati, likumīgo interešu ievērošanai un, ja datu subjekta intereses nav svarīgākas;

 5. tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādes darbības;

 6. tiesības pieprasīt, lai apstrādājamos personas datus, ja tie tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem, datu pārzinis pārsūta citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;

 7. tiesības par personas datu apstrādi iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

 

Datu subjektam, kas SIA Gafū uzrādījis personu apliecinošu dokumentu saskaņā ar tiesību aktos noteikto kārtību vai ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, kuri ļauj pienācīgi identificēt personu, apliecinājis savu personas identitāti, personīgi, pa pastu, ar kurjeru vai pa e-pastu, jāiesniedz SIA Gafū rakstveida iesniegums par savu subjektīvo tiesību īstenošanu. Saņemot datu subjekta iesniegumu, SIA Gafū ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā pēc datu subjekta iesnieguma saņemšanas sniedz atbildi.

 

Datu drošības nodrošināšana

SIA Gafū īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citādu nelikumīgu apstrādi. 

 

Sīkdatnes

Lai uzlabotu apmeklējumu, tiek izmantotas sīkdatnes (angl. cookies) – nelielas teksta informācijas daļas, kas tiek automātiski ģenerētas, pārlūkojot vietni, un tiek saglabātas datorā vai citā galiekārtā.

www.gafu.lv vietne apkopo vispārīgus datus, kas nepieciešami Google Analytics: – pārlūkprogramma, no kuras tiek apskatītas vietnes, dzimums, vecuma grupa, atrašanās vieta (reģions), uzturēšanās ilgums vietnē, IP adrese, unikālais datu subjekta ID, meklēšanas vēsture vietnē, personas vārds un uzvārds, e-pasta adrese, sesijas ID un pieteikšanās (angl. subscription) informācija.

 

Statistika

Vietnes apmeklētāju statistika tiek analizēta, izmantojot Google AdWords. Statistikas nolūkiem tiek vākti šādi personas dati:

 • lietotāju un sesiju skaits;

 • sesijas ilgums;

 • operētājsistēmas;

 • ierīces modeļi;

 • ģeogrāfiskā atrašanās vieta;

 • pirmā palaišana;

 • programmas atvēršana;

 • programmas atjauninājumi;

 • pirkumi programmā; 

 • vispārīga informācija par ierīci, piemēram, modelis, operētājsistēma un orientācija

 • brīvpiekļuves atmiņa un diska ietilpība;

 • operators;

 • radio/tīkla informācija (piemēram, Wi-Fi, LTE, 3G);

 • IP adrese;

 • lokalizētā versija/valoda;

 • signāla stiprums;

 • ierīce, kurā novērsti ražotāja uzliktie ierobežojumi, vai saknes ierīce;

 • akumulatora uzlādes līmenis un uzlādes statuss;

 • programmas versija;

 • programmas priekšplāna vai fona stāvoklis;

 • programmas pakotnes nosaukums;

 • anonīmais programmas objekta identifikators;

 • tīmekļa URL (izņemot URL parametrus vai lietderīgās slodzes saturu) un norādītā attiecīgā informācija:

  • atbildes kodi (piem., 403, 200);

  • lietderīgā slodze baitos;

  • atbildes laiki;

  • automātiskās izsekošanas ilgums. 

 

Citi noteikumi

 1. SIA Gafū pēc saviem ieskatiem var mainīt šo privātuma politiku, kas stājas spēkā pēc tās publicēšanas vietnē.

 2. Vietnes un Datu subjektam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Vietnes tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret SIA Gafū un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Vietnēm, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša Datu subjekta darbības vai bezdarbības dēļ.

 3. SIA Gafū ir tiesīga pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Datu subjektam pieeju Vietnei, ja Datu subjekts pārkāpj Lietošanas Noteikumus, SIA Gafū norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas. Lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Vietnes izmantojamajiem pakalpojumiem.

 4. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder tikai un vienīgi SIA Gafū. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie atbildības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī, ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA Gafū un trešajām personām.

 5. Visi strīdi starp SIA Gafū un Vietnes lietotājiem un datu subjektiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 6. SIA Gafū neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnēm un iespēju to izmantot, ja Datu subjekta interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

 7. SIA Gafū ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

 

Vietnē ir aizliegts veikt darbības, kuras:

 1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu (autortiesības u.c.) tiesības;

 2. aizskar personas godu un cieņu;

 3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

 4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

 5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

 6. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Vietnes darbību un drošību;

 7. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;

 8. pārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus.

bottom of page